Wat zijn de vereisten voor een geslaagd beroep op het financieringsvoorbehoud in een koopovereenkomst van een woning?

48484097_s

Financieringsvoorbehoud
Vrijwel iedere koopovereenkomst tussen consumenten met betrekking tot de aan- en verkoop van een woning bevat wel een financieringsvoorbehoud. Kort gezegd is het financieringsvoorbehoud een ontbindende voorwaarde in het koopcontract waarop door de koper een beroep kan worden gedaan als hij de financiering van zijn/haar beoogde nieuwe huis, meestal door middel van een hypothecaire geldlening, niet rond krijgt voor een bepaalde datum. De formulering van een dergelijke bepaling kent vele vormen. De vraag is wanneer er door de koper met succes een beroep op kan worden gedaan. - Lees meer -

Verkrijging van eigendom door verjaring

59212559 - wooden stake with barbed wire boundary of pasture

U gebruikt de grond langs de haag al jaren, met de gedachte dat u eigenaar bent van deze grond. Uw nieuwe buurman wijst u er plots op dat hij volgens het kadaster eigenaar is van een deel van uw achtertuin. De kadastrale grens wijkt 1 meter af van de feitelijke erfgrens. Wie is er nu eigenaar van deze grond? Kan de buurman zijn rechten nog te gelde maken? - Lees meer -

Onrechtmatige weigeringen horecavergunning

49144027_s

In horeca en bij coffeeshops kan de burgemeester een vergunning weigeren op basis van de Horecawet en Wet Bibob. Uit de rechtspraak blijkt dat weigering van een vergunning wegens ‘slecht levensgedrag’ vaak ten onrechte plaatsvindt. Dat maakt de gemeente schadeplichtig. Lees hier de uitspraak over onrechtmatige weigeringen horecavergunning van de rechtbank Oost-Brabant. - Lees meer -

Toepasselijkheid en vernietigbaarheid algemene voorwaarden

42905783 - terms and conditions

Een arrest van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 16 februari 2016 over een geschil over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden en de mogelijkheid het beding waarin de aansprakelijkheid is beperkt te vernietigen nadat het contract op grond van artikel 6:159 BW is overgenomen. In dit geschil is Haluco de opdrachtgever die het contract heeft overgenomen en Alfen de opdrachtnemer die hiermee instemde. Alfa is de gebruiker van de algemene voorwaarden. Omdat de algemene voorwaarden van Alfa rechtsgeldig van toepassing waren verklaard op de rechtsvoorganger van Haluco, gelden de algemene voorwaarden ook ten aanzien van Haluco. - Lees meer -

Oudere berichten