Beslagvrije voet

28944373 - gavel and money in wallet on wooden

Wanneer er beslag wordt gelegd op loon of uitkering (of een overheidsinstantie een schuld verrekent met de uitkering), dan mag een schuldenaar natuurlijk niet geheel zonder inkomen komen te zitten. Een stukje loon of uitkering zal altijd aan de schuldenaar toekomen om te kunnen voorzien in eerste levensbehoeften: de beslagvrije voet. - Lees meer -

Is een wanverhouding een reden om een huurcontract te ontbinden?

62136959 - angry man with documents meeting scared girl in doorway

Recent heeft een bijzondere casus bij de kantonrechter te Leiden (RBDH:2016:8373) gespeeld waarbij de huurprijs substantieel lager was dan de kosten voor de eigenaar (hypotheek, verzekeringen enzovoort). De huurprijs lag op € 145 per maand, de (exploitatie)kosten op € 645, nog los van de kosten voor de gewenste renovatie. - Lees meer -

De oudere werknemer bij doorstart na faillissement

60644888_s

Onlangs werd in het nieuws de aandacht gevestigd op de rechten van werknemers bij een doorstart na faillissement. Aanleiding hiervoor waren enkele recente faillissementen van verschillende winkelketens. Hierbij is gebleken dat werknemers met veel ervaring er bij een doorstart vaak als eerste uitvliegen. - Lees meer -

Sinds 1 januari 2016: verplichting melden datalek

55392038 - data loss, data breach - concept usb key dropped

Op grond (van artikel 13) van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dienen organisaties (bedrijven én overheden) de persoonsgegevens die zij verwerken te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Sinds 1 januari 2016 is de Wbp gewijzigd en dienen organisaties onverwijld een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens) zodra zij een ernstig datalek hebben waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan. - Lees meer -

Oudere berichten